Όροι Διαγωνισμού «Huawei bundle - Φράση Που Πληρώνει»

1] Διοργανώτρια του διαγωνισμού «HIT Διαγωνισμός Η ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται καθημερινά μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού HiT 88.9 (εφεξής ο «Σταθμός») με τηλεφωνικές κλήσεις από τους παραγωγούς του Σταθμού.

2] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.

3] H διάρκεια του Διαγωνισμού είναι έως και την 31/3/2021 και ώρα 22:00

4] Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
4.1. Οι παραγωγοί του Σταθμού καλούν καθημερινά κατά τη διάρκεια των ζωντανών ραδιοφωνικών εκπομπών, σε τηλεφωνικούς αριθμούς συνδρομητών κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον ειδικό κατάλογο («Μητρώο») του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006. Η επιλογή των αριθμών γίνεται τυχαία μέσω ηλεκτρονικού-υπολογιστικού συστήματος της Διοργανώτριας.
4.2. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός απευθύνει συγκεκριμένη ερώτηση γνώσης στον καλούμενο που δέχεται να συμμετάσχει, όπως ενδεικτικά «ποια είναι η φράση που πληρώνει;» ή άλλη σχετική.
4.3. Οι κλήσεις γίνονται «εκτός αέρα» κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών. Κάθε κλήση, κατόπιν ενημέρωσης και λήψης της συναίνεσης του συμμετέχοντα, καταγράφεται. Η Διοργανώτρια, εφόσον ενημερώσει και λάβει τη ρητή συναίνεση των συμμετεχόντων, διατηρεί αρχείο καταγεγραμμένων κλήσεων με τους συμμετέχοντες, με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους, προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού. Η Διοργανώτρια ορίζει τον χρόνο τήρησης του αρχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα αναπαράγει κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού όλες ή μέρος των κλήσεων που κάνουν οι παραγωγοί προς τους συμμετέχοντες, εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεση τους προς τούτο. Εφόσον ο καλούμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, τότε διαγράφεται οριστικά η κλήση από το αρχείο και ο συγκεκριμένος αριθμός δεν ξανακαλείται για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στο Διαγωνισμό καλούμενου που δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει αλλά δεν επιθυμεί να αναπαραχθεί η κλήση του κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής του προγράμματος του Σταθμού.
4.4. Ο συμμετέχων που απαντά επί λέξει: «ΧΙΤ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩ ΕΝΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΤ» κερδίζει χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου ανακοινώνει η Διοργανώτρια μέσω των παραγωγών του Σταθμού. Το χρηματικό αυτό έπαθλο είναι μικτό και υπόκειται σε φόρους και νόμιμες κρατήσεις, είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν μετατίθεται χρονικά ούτε ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Επιπλέον, και μόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 4η Ιανουαρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2021, όσοι συμμετέχοντες κληρωθούν και απαντήσουν επί λέξει την φράση: «ΧΙΤ ΟΚΤΩ ΟΚΤΩ ΕΝΝΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΤ», εκτός του προαναφερθέντος χρηματικού ποσού, αυτομάτως θα συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα πακέτο δώρων από την Huawei που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα εξής: ένα ζευγάρι ακουστικών Bluetooth Huawei Freebuds 3i, ένα Tablet Huawei MatePad T8 32GB 4G Tablet 8" και ένα Smartphone Huawei p40. Η ανάδειξη του νικητή για το πακέτο δώρων από την Huawei θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση την 1η Φεβρουαρίου 2021.  Κατά τα λοιπά ισχύουν και για το δώρο αυτό τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους.
4.5. Το όνομα κάθε νικητή ανακοινώνεται ζωντανά κατά τη διάρκεια των εκπομπών καθημερινά εφόσον έχει συναινέσει ρητά προς τούτο.
4.6. Ο αριθμός των νικητών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τον αριθμό των επιτυχών απαντήσεων που δίνονται καθημερινά.

5] Η Διοργανώτρια ειδοποιεί τον νικητή του Διαγωνισμού περί της νίκης του στο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, που έχει δηλώσει στους τηλεφωνικούς καταλόγους και του ζητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του. Στη συνέχεια, η Διοργανώτρια στέλνει στον νικητή email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με το οποίο του ζητά να στείλει στο email της Διοργανώτριας τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για να του εμβάσει το χρηματικό έπαθλο (δώρο). Η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει κάθε επιπλέον στοιχείο που τυχόν κρίνει απαραίτητο για την ταυτοποίηση του νικητή και, εφόσον ο νικητής είναι ανήλικος, η Διοργανώτρια ζητά την αποστολή εγγράφου με το οποίο δηλώνεται η συγκατάθεση του ασκούντος την επιμέλεια του ανηλίκου για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την παραλαβή του δώρου. Ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη φόρμα συμμετοχής. Εάν από τα στοιχεία αυτά δεν ταυτοποιείται ο νικητής, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του χρηματικού επάθλου (δώρου) σε αυτόν.

6] Η πληρωμή του χρηματικού επάθλου γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο νικητής σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το οποίο έχει υποδείξει στη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω.

7] Πριν την πληρωμή του χρηματικού επάθλου ο νικητής πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89) και αφού επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου καθώς και ειδική δήλωση με την οποία συναινεί στη χρήση του ονόματος του και των φωτογραφιών του με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.

8] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, αναστείλει, τροποποιήσει, ακυρώσει την διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής, καθώς και να μεταβάλει την ημέρα ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής με ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα www.hit889.gr και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ (https://www.facebook.com/hit889.gr/?fref=ts) στο Facebook.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, αναστείλει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους, το δώρο, και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με ανακοίνωση που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.hit889.gr και στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ (https://www.facebook.com/hit889.gr/?fref=ts) στο Facebook.

9] Κατά την αποδοχή του δώρου από τον νικητή ο νικητής ρητά συναινεί στη χρήση του ονόματός του και των φωτογραφιών του με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του προς το σκοπό εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού.

10] Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού. Η Διοργανώτρια ορίζει τον χρόνο τήρησης του αρχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι).

11] Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα του «HiT 88.9» στο Facebook και στην ιστοσελίδα www.hit889.gr. Για τυχόν διευκρινίσεις ή και πληροφορίες αναφορικά με τον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό 2130700805.

12] Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου έναντι της Διοργανώτριας.

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Μαίρη Μαργέλη 10:00πμ - 3:00μμ
Now Playing
Torn Natalie Imbruglia
Recently Played
I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha
Derniere Danse Indila
Beggin' Maneskin
Sick And Tired Anastacia
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!