Όροι Διαγωνισμού για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 1. Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής, ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του app του ραδιοφωνικού σταθμού ΗΙΤ 88.9 και ο νικητής θα κερδίσει μία θέση στο Σεμινάριο με τίτλο «Σχολείο Σχέσεων για Singles και Ζευγάρια» της Μάρεας Λαουτάρη, το οποίο περιλαμβάνει 8 συνεδρίες (sessions) με αντικείμενο τις συντροφικές σχέσεις (στο εξής, ο «Διαγωνισμός»).
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.hit889.gr/ του ραδιοφωνικού σταθμού ΗΙΤ 88.9
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
 5. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος εγκαταστήσει δωρεάν την εφαρμογή του ραδιοφωνικού σταθμού HIT 88,9 (ΗΙΤ app) σε κινητή συσκευή ή τηλέφωνο και στη συνέχεια αποστείλει ηχητικό μήνυμα με ευχές για γυναίκες επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, μέσω της επιλογής «Επικοινωνία» στην εφαρμογή και με ανακατεύθυνση στην εφαρμογή WhatsApp. Όσοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και αποστείλουν ευχές παρέχουν τη συναίνεσή τους στον Διοργανωτή για την χρήση των ονομάτων τους και αναπαραγωγή της ηχογράφησης τους κατά τη διάρκεια των εκπομπών του σταθμού ΗΙΤ 88.9 την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας, όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του ηχητικού μηνύματος που θα αποστείλει. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στο Διαγωνισμό.
 6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει  την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και λήγει την  Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 7. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 και ο νικητής θα ειδοποιηθεί αυθημερόν για την νίκη του τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που έχει καταχωρήσει, ενώ το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Μανουσάκη. Οι συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στον Διοργανωτή, σε περίπτωση που ανακηρυχθούν νικητές, να τους καλέσει για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και να μεταδώσει την κλήση, ζωντανά ή σε ηχογράφηση, στον «αέρα» του ραδιοφωνικού προγράμματος του ΗΙΤ.
 8. Το δώρο αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από μία συμμετοχή για ένα (1) άτομο στο σεμινάριο με τίτλο «Σχολείο Σχέσεων για Singles και Ζευγάρια» της Μάρεας Λαουτάρη, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 8 συνεδρίες (sessions) με αντικείμενο τις συντροφικές σχέσεις. Ο νικητής θα παρακολουθήσει ζωντανά τις 6 από τις 8 συνεδρίες (sessions), ενώ για τις δύο πρώτες συνεδρίες που έλαβαν χώρα σε χρόνο προγενέστερο της διεξαγωγής της κλήρωσης, παρέχεται η δυνατότητα στο νικητή να τις παρακολουθήσει βιντεοσκοπημένες. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας​ Zoom. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη εξαργύρωση των δώρων εντός των τασσομένων προθεσμιών. Το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 9. Στον νικητή ο Διοργανωτής στέλνει την ίδια ημέρα, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, τη δήλωση αποδοχής του δώρου και o νικητής στη συνέχεια την επιστρέφει υπογεγραμμένη στον Διοργανωτή αυθημερόν έως τις 18:00 στο email vicky@frontstage.gr. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους του χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του.
 10. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα των δώρων καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα των νικητών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με τα δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, τη χρήση τους ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 11. H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή για χρήση του ονόματός του και του ηχητικού μηνύματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
 12. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
 13. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της εγγραφής του στην εφαρμογή και της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, όπως τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και συνίστανται σε δεδομένα που αφορούν τη φωνή του και δη προφορικές δηλώσεις συμπεριλαμβανομένων ήχων ή ηχογραφημένων μηνυμάτων που απέστειλε στον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού συλλέγονται, επεξεργάζονται, διατηρούνται, συγκεντρώνονται υπό μορφή ακουστικού υλικού, καθώς και αναπαράγονται εν όλω ή εν μέρει οι ηχογραφήσεις αυτές στο ραδιοφωνικό σταθμό ΗΙΤ 88.9, στους ιστοτόπους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του προς το σκοπό διαφήμισης και εν γένει εμπορικής προώθησης του ραδιοφωνικού σταθμού και του Διοργανωτή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, καθώς και τήρησης σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας) και επεξεργασίας τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο https://www.hit889.gr/privacy-policy/. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό, για το χρόνο τήρησης αρχείων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι).
 14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, την καταχώριση της συμμετοχής και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
 15. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Κατερίνα Ψιμοπούλου 4:00μμ - 9:00μμ
Now Playing
All Of Me John Legend
Recently Played
Despecha Rosalia
My All Mariah Carey
Enemy Imagine Dragons
Feel Robbie Williams
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!