Όροι Διαγωνισμού «ΑΚΟΥ ΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ»

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε», (εφεξής η «διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω τηλεφωνικών κλήσεων στο πλαίσιο προβολής της εταιρικής της εικόνας διαγωνισμό με τίτλο «ΑΚΟΥ ΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ», ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που θα γίνονται από την διοργανώτρια και θα αφορά στον Ραδιοφωνικό Σταθμό HiT 88.9.


2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.


3] Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι μέτοχοι, μέλη διοίκησης και οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.


4] Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος ή και υπηρεσίας.

4.1] Οι παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού από τις 7πμ μέχρι τις 9 πμ, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων τους, θα καλούν τους ακροατές να αναγνωρίσουν έναν προ ηχογραφημένο ήχο γέλιου γνωστού καλλιτέχνη/ τραγουδιστή και να μαντέψουν ποιο είναι το πρόσωπο που γελάει. Ειδικότερα κατά την διάρκεια του ραδιοφωνικού προγράμματος, θα εκπέμπεται ένας συγκεκριμένος, κάθε φορά, ήχος γέλιου. Η διάρκεια του ήχου θα είναι ελάχιστων δευτερολέπτων. Κάθε ακροατής που δικαιούται να συμμετάσχει μπορεί να αποστέλλει σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω των εφαρμογών WhatsApp ή Viber στον αρ. 6956615889, με το ακόλουθο περιοριστικά περιεχόμενο: όνομα και επώνυμο, με μικρά ή κεφαλαία Ελληνικά γράμματα και αποστολή στον ανωτέρω αριθμό.
4.2] Οι παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού από τις 7πμ μέχρι τις 9πμ, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων τους, με τυχαία σειρά τηλεφωνικούς αριθμούς συνδρομητών κινητής από τους οποίους θα έχουν αποσταλεί σύντομα γραπτά μηνύματα (συμμετέχοντες). Η επιλογή των αριθμών θα γίνεται από ηλεκτρονικό-υπολογιστικό σύστημα κατά τρόπο τυχαίο. Ειδικότερα η παραγωγή των αριθμών που θα καλούνται θα γίνεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών χρησιμοποιώντας formula της εφαρμογής Calc | LibreOffice, σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αποθήκευσης των μηνυμάτων σε excel αρχείο κατά τη σειρά λήψης αυτών στο δηλωμένο στους παρόντες όρους αριθμό.
4.3] Οι κλήσεις αυτές θα γίνονται από τους παραγωγούς εκτός αέρα, αλλά πάντοτε κατά την χρονική διάρκεια της κάθε εκπομπής. Κάθε κλήση, κατόπιν ενημέρωσης και λήψης της συναίνεσης του συμμετέχοντα, θα καταγράφεται για λόγους διασφάλισης της διαδικασίας του διαγωνισμού. Εφόσον δηλωθεί από τον καλούμενο ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει τότε διαγράφεται η κλήση και ο συγκεκριμένος αριθμός δεν ξανακαλείται από τους παραγωγούς του ραδιοφωνικού σταθμού για όλη τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, εφόσον απαντηθεί η κλήση, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, αφού ενημερώσει και λάβει τη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταγραφή και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που έχει αποστείλει με το μήνυμα ο συμμετέχων, θα κάνει συγκεκριμένη ερώτηση γνώσης στον συμμετέχοντα, του τύπου και ενδεικτικά «Ποιον ακούσαμε να γελάει» και ο μετέχων θα πρέπει να απαντήσει κατά τρόπο συγκεκριμένο και ορισμένο, μαντεύοντας με ακρίβεια τον καλλιτέχνη/τραγουδιστή που ακούμε το γέλιο του. 
Εάν ο συμμετέχων δώσει την σωστή απάντηση, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί, κερδίζει συγκεκριμένο δώρο ή δώρο-επιταγή συγκεκριμένου χρηματικού ύψους που έχει καθοριστεί κάθε φορά με ειδικότερες ανακοινώσεις μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού. 
Απαντήσεις λανθασμένες, ατελείς, ή που δεν θα έχουν δοθεί μετά από την ολοκλήρωση του ερωτήματος από τους παραγωγούς (ακόμη και στην περίπτωση που είναι ορθές), ή εκτός πλαισίου και διαδικασίας, ως αυτή περιγράφεται στους παρόντες όρους, δεν θεωρούνται έγκυρες. 
4.4] Η διοργανώτρια μπορεί να προβαίνει και σε τυχαίες κλήσεις προς κάθε τηλεφωνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχει στη διάθεσή της, βάσει της τυχαίας επιλογής του από το ηλεκτρονικό σύστημα.
4.5] Η σωστή απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού κατατίθεται κάθε φορά πριν από την έναρξη του διαγωνισμού σε σφραγισμένο φάκελο σε χώρο ασφαλούς φύλαξης της διοργανώτριας εταιρείας.
4.6] Η αναγγελία κάθε νικητή θα γίνεται ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής του εκάστοτε παραγωγού. Σε κάθε αναγγελία νικητή δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία της ταυτότητας του πέρα από το όνομα που ο ίδιος θα έχει δηλώσει.
4.7] Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει κατά τη διάρκεια ζωντανής ροής του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού όλες τις κλήσεις που κάνουν οι παραγωγοί, επιτυχείς και μη επιτυχείς, κλήσεις προς συμμετέχοντες με διασφάλιση πλήρους ανωνυμίας
4.8] Ο αριθμός των νικητών καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από τον αριθμό των επιτυχών απαντήσεων που θα λαμβάνονται κατά την διάρκεια των κλήσεων που θα γίνονται σε ημερήσια βάση από τους παραγωγούς του ραδιοφωνικού σταθμού.


5] Η διάρκεια του διαγωνισμού έχει οριστεί για την χρονική περίοδο από 20-02-2019 μέχρι την 29/04/2022 και ώρα 07:50 π.μ.


6] Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή των παρόντων όρων, να μεταθέσει, τροποποιήσει, ακυρώσει την διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας επιλογής καθώς και να μεταβάλει την ημέρα ή/και την ώρα ή/και τον τόπο αυτής, με ανακοίνωση που θα καταχωρήσει στην ιστοσελίδα του Ρ/Σ (https://www.facebook.com/hit889.gr/) στο Facebook.


7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όσων έχουν συναινέσει να συμμετάσχουν στις τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τα ανωτέρω.


8] Η καταβολή του δώρου που θα κερδίζει κάθε νικητής όπως αυτό θα ανακοινώνεται κάθε φορά με νεότερη ανακοίνωση της διοργανώτριας στον ραδιοφωνικό σταθμό θα γίνεται είτε με παράδοση δώρο-επιταγής, είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα έχει προηγουμένως κοινοποιήσει ο ίδιος στην διοργανώτρια, είτε με παράδοση Τραπεζικής επιταγής, σύμφωνα με την εδώ αναφερόμενη διαδικασία. Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό ποσό του επάθλου στην περίπτωση που δεν υφίσταται τραπεζικός λογαριασμός ή δεν έχουν κοινοποιηθεί στην διοργανώτρια εταιρεία, τα στοιχεία αυτού. 


9] Οι εκάστοτε νικητές θα ενημερώνονται μέσω επικοινωνίας στο κινητό ή στο σταθερό τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει κατά την ανωτέρω επικοινωνία τους και θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) καθώς και (υποχρεωτικά) πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού εάν χρειάζεται με σκοπό την ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία παράδοση, κατά τα ανωτέρω, του δώρου στον νικητή. Η διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου.
9.1 Το δώρο θα κατοχυρώνεται από το νικητή με την επίδειξη (ή, κατόπιν συνεννόησης, με την αποστολή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου) της ταυτότητας του ή του εν ισχύ διαβατηρίου του στην διοργανώτρια καθώς και την επιτυχή και με πληρότητα αποστολή των στοιχείων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο.
9.2 Πριν από την παραλαβή του δώρου του, ο νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή το εν ισχύ διαβατήριο του. Η διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, τότε δικαιούται να απονείμουν το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενης οιασδήποτε υποχρέωσης ή και ευθύνης της έναντι των άλλων προσώπων/συμμετεχόντων.


10] Τo δώρο του διαγωνισμού είναι όπως αυτό προσδιορίζεται από την διοργανώτρια και ανακοινώνεται κάθε φορά από τους παραγωγούς της. Τα τυχόν χρηματικά δώρα υπόκεινται σε φόρους και νόμιμες κρατήσεις (μεικτό). Το εκάστοτε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μετατίθεται χρονικά, και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Η συμμετοχή και/ή η απονομή του δώρου μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που ο συμμετέχων ή και νικητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων του διαγωνισμού.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) μη προσκόμιση ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που θα ζητηθεί για ή κατά την παράδοση του δώρου.
(ε) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του συμμετέχοντα.
(στ) σε περίπτωση που ο νικητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.


11] Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους, το δώρο, και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που μπορεί να αναρτήσει μέχρι την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής στη σελίδα https://www.facebook.com/hit889.gr/ στο Facebook. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις ενέργειες αυτές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.


12] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε. και του HIT 88.9 .


13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και την εξασφάλιση από εκείνους και μόνον ενεργούς σύνδεσης. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή την παροχή οιασδήποτε σχετικής διευκόλυνσης. Επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη και πρόσβαση σε ενεργό δίκτυο πρόσβασης τον Internet και αντίστοιχα στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας στο facebook και ειδικότερα στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αυτού που διατηρείται η ιστοσελίδα της, καθώς και στην εταιρική κατά τα ανωτέρω ιστοσελίδα της, ώστε να ενημερώνεται για τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τυχόν αλλαγές ή και τροποποιήσεις αυτών έγκαιρα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και οι εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι παίκτες ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής του Facebook , και τους όρους του διαγωνισμού, παραιτούμενοι από κάθε τυχόν αποζημιωτική ή άλλη αξίωση τους έναντι της Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε. σχετικά με την διενέργεια του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο Facebook ) με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσης ή αδυναμίας συμμετοχής σε αυτόν.


14] Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου.


15] Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής δήλωση παρέχει δικαίωμα στην διοργανώτρια να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο διενέργειας αυτού, και την απαλλάσσει από την υποχρέωση να του αποδώσει οποιοδήποτε προβλεπόμενο δώρο. Ομοίως απαλλάσσει την εταιρεία από την απόδοση του δώρου η τυχόν διαφωνία του νικητή να της παραδώσει τα αναγκαία στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του ώστε να διεκπεραιωθεί το χρηματικό έμβασμα.


16] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας/διαγωνισμού και για τις ανάγκες διεξαγωγής του, η Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε. , δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές και /ή επιλαχόντες του παρόντος διαγωνισμού, να δώσουν την έγγραφη /ρητή συγκατάθεσή τους σύμφωνα με την οποία η διοργανώτρια νομιμοποιείται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των νικητών/επιλαχόντων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.) αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:
- να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή/των νικητών και τυχόν συνοδού του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET -συμπεριλαμβανομένων των social media), να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος χωρίς άλλη απαίτηση,
- για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο ,ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες, κ.τ.λ) που θα δημιουργηθούν κατά την παραλαβή του δώρου, προς το σκοπό της διατήρησης αρχείου διαγωνισμών τόσο για ιδία χρήση όσο και για χρήση από τυχόν δημόσιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, δημοσιοποίησης του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και για λόγους εμπορικής προβολής , διαφήμισης και γενικά προωθητικών ενεργειών της διοργανώτριας.
- να διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς έως τη λήξη του διαγωνισμού 
Μετά την παράδοση του δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα δεδομένα του/των νικητή/νικητών που σχετίζονται με τα Τραπεζικά του στοιχεία και κάθε σχετική με αυτά πληροφορία θα καταστρέφεται άμεσα και οριστικά από τα αρχεία της εταιρείας, εκτός εάν από το νόμο απαιτείται η τήρηση αρχείου για φορολογικού ή άλλους νόμιμους λόγους.
Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης, σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και επιπλέον έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «την Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected]).


17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών και κάθε σχετική ανακοίνωση, βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του «HiT 88.9» στο Facebook [https://www.facebook.com/hit889.gr/]. Για τυχόν διευκρινίσεις ή και πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τη διοργανώτρια στον τηλεφωνικό αριθμό 2130700805.


18] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Off Air 3:00μμ - 4:00μμ
Now Playing
I Can't Stop Thinking Of You Deja Vu
Recently Played
Bones Imagine Dragons
Give It To Me Timbaland Feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake
In The Dark Purple Disco Machine & Sophie And The Giants
Do I Wanna Know Arctic Monkeys
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!