Όροι Διαγωνισμού για τα HiT Workout Sessions

 

 1. Διοργανωτής του διαγωνισμούHiT Club Workout Sessions είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής, ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.hit889.gr/ του ραδιοφωνικού σταθμού HIT 88.9 και οι νικητές θα κερδίσουν από μία συμμετοχή σε μάθημα γυμναστικής οnline, μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, μαζί με άλλους συμμετέχοντες (στο εξής, ο «Διαγωνισμός»).
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.hit889.gr/ του ραδιοφωνικού σταθμού ΗΙΤ 88.9
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
 5. Κάθε συμμετέχων δηλώνει την συμμετοχή του δωρεάν με την εγγραφή του ως χρήστης στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΗΙΤ 88.9 (sign up), γεγονός που συνεπάγεται αυτόματα την εγγραφή του συμμετέχοντος στο ΗΙΤ 88.9 Club. Προς τον σκοπό αυτόν, καλείται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα https://www.hit889.gr/ και εκεί καλείται να προχωρήσει σε εγγραφή για τη δημιουργία προφίλ χρήστη, με την εισαγωγή των εξής στοιχείων στην αναρτημένη ειδική φόρμα/δήλωση εγγραφής: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (email), Ονοματεπώνυμο, Φύλο και Ημερομηνίας Γέννησης του συμμετέχοντος, καθώς και να αποδεχθεί ρητά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας εγγραφής είναι υποχρεωτική. Μετά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων συμπληρώνει στην αναρτημένη ειδική φόρμα/δήλωση εγγραφής του Διαγωνισμού το τηλέφωνο επικοινωνίας του και την ημέρα κατά την οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στο μάθημα γυμναστικής (Τετάρτη ή Παρασκευή). Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στις φόρμες συμμετοχής. Οι χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμένα μέλη στην ιστοσελίδα https://www.hit889.gr μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον  Διαγωνισμό με την εισοδό τους στην ιστοσελίδα και τη συμπλήρωση και υποβολή της ειδικής φόρμας του Διαγωνισμού.
 6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 11/05/2020 ώρα 18:00 και λήγει την 18/05/2020 και ώρα 18:00. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 7. Εφόσον οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό για κάθε ημέρα μαθήματος γυμναστικής ξεπερνούν τις πενήντα (50), τότε αναδεικνύονται πενήντα (50) νικητές μετά από αντίστοιχες κληρώσεις που θα διενεργούνται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων την ημέρα που προηγείται κάθε μαθήματος, στα γραφεία του Διοργανωτή και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email. Εφόσον οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό για κάθε ημέρα μαθήματος γυμναστικής δεν ξεπερνούν τους πενήντα (50), τότε όλοι οι συμμετέχοντες ανακηρύσσονται νικητές και μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα, χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης οπότε και σε αυτήν την περίπτωση τα ονόματά τους θα ενημερωθούν μέσω mail.
 8. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τη νίκη τους με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο καθένας, την ημέρα της κλήρωσης και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων μεταξύ των ωρών 10:00-18:00. Το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από το χρόνο της, κατά τα άνω, ενημέρωσής τους από τον Διοργανωτή για την ανάδειξή τους ως νικητών, κάθε νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο αποστέλλοντας την φράση «Αποδέχομαι το Δώρο» μέσω email στο hit889.gr@gmail.com. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους εκάστου νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του και στη θέση του θα καλείται ο αναπληρωματικός νικητής για τον οποίον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη και εκ μέρους του αναπληρωματικού νικητή θα χάνει και αυτός το δικαίωμα στο δώρο του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή του δώρου και τη μη συμμετοχή των νικητών κατά την συγκεριμένη ημερομηνία του μαθήματος γυμναστικής.
 10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των νικητών στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, για την οποία και φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει σχετικά με την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης των νικητών στο διαδίκτυο ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων μέσω της οποίας θα διενεργούνται τα μαθήματα γυμναστικής επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) ή των οικείων διακομιστών (servers), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet. Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων. Ο κάθε νικητής έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Οι νικητές ρητά αποδέχονται τους γενικούς όρους χρήσης και τις πολιτικές της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων αλλά και τους όρους χρήσης που έχει θέσει ο Διοργανωτής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση. Ο Διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διοργανωτής υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων, στους οποίους η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων.
 11. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την εγγραφή και την αναπαραγωγή  της εικόνας και της φωνής των νικητών από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στα μαθήματα ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή (ολόκληρης ή αποσπασμάτων). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιηθεί ανάρτηση υλικού κατά παράβαση των παρόντων όρων ή του νόμου και εγερθούν εκ του λόγου αυτού απαιτήσεις τρίτων κατά του Διοργανωτή ο χρήστης που ανήρτησε το υλικό υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή (ή του αναπληρωματικού νικητή) που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το δώρο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 12. H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση εκάστου νικητή ή αναπληρωματικού νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
 13. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
 14. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της εγγραφής του στην ιστοσελίδα και της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.hit889.gr. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό, για το χρόνο τήρησης αρχείων. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι).
 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, την καταχώριση της συμμετοχής και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
 2. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Feelgood Weekend Μεσάνυχτα - 10:00πμ
Now Playing
Creepin' Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
Recently Played
Stereo Love Edward Maya Feat. Vika Jigulina
Heat Waves Glass Animals
Won't Forget You Shouse
Fairytale Gone Bad (Acoustic) Sunrise Avenue
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

HiT 88.9

Ο Number 1 Adult Pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και την Φράση που Πληρώνει.

Red 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!